Intervisie-begeleiding

Intervisie kenmerkt zich door het gericht uitwerken van een casus met behulp van een methodiek die de deelnemers in staat stelt om vernieuwend te denken en op een andere manier aan oplossingen te werken dan men voorheen gewend was. Het biedt een veilige setting om door bestaande denk- en werkpatronen heen te breken.

Het nut van vakkundige begeleiding

Elke intervisiegroep heeft –roulerend- een zogenaamde facilitator, een soort voorzitter die het proces bewaakt, die ervoor zorgt dat de methodiek wordt gevolgd en het onderwerp van de vraag centraal blijft staan. Deze facilitator kan iemand zijn die deel uit maakt van de groep zelf. Vooral bij gevorderde groepen die veel ervaring hebben met Intervisie; waarbij de deelnemers op elkaar zijn ingespeeld, gedisciplineerd zijn en beschikken over voldoende groepsreflectie om niet in patronen te vallen, kan dit goed werken. Bij beginnende groepen echter en bij groepen die op het gebied van zelfreflectie te leren hebben, is het bijzonder zinvol om een begeleider van buitenaf te hebben. Dit om gericht sturend en vernieuwend op de onderwerpen in te gaan en niet te vervallen in een gewoonte-bevestigende manier van discussiëren over de aangebrachte gespreksonderwerpen.
Als begeleider daag ik de groep en elke deelnemer individueel uit tot nadenken en het proberen van ander gedrag om de persoonlijke ontwikkeling verder vorm te geven.

Spelregels van Intervisie

De spelregels voor deelname zijn even simpel als essentieel:

  • De deelnemer participeert uit eigen vrije wil;
  • De deelnemer is van plan om alle sessies bij te wonen;
  • De deelnemer staat positief tegenover leren;
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces;
  • De deelnemer bevindt zich niet in een concurrerende of anderszins strijdige positie ten opzichte van één van de andere deelnemers;
  • De deelnemer is bereid alle rollen te vervullen (notulist, casus-inbrenger, deelnemer);
  • Alle besproken informatie is vertrouwelijk;
  • De deelnemer brengt zo nodig zelf verslag uit aan de leidinggevende van het geleerde.

Diverse methodieken voor het bevorderen van flexibel denken en doen

Er is inmiddels een groot aantal verschillende Intervisie methodieken beschikbaar. Niet allemaal zijn ze even effectief voor elk type casus, voor alle groepen deelnemers of voor iedere vraag. Elke casus, elke groep en elke vraag vraagt om een specifieke methodiek. Daar ligt dan ook voor een deel de rol van de begeleidende facilitator: het zoeken van de juiste methodiek en die op de juiste manier aanbieden. Door geregeld een andere methodiek te gebruiken traint de groep zichzelf in flexibel denken en doen.

Praktisch

Het leerpotentieel is optimaal bij groepen van 4 tot 6 deelnemers.
De groep komt eens per 6 tot 8 weken bij elkaar en blijft tussentijds bezig met het uitwerken van dat wat tijdens de intervisiebijeenkomst is geleerd.
De onderwerpen zijn werkgerelateerd.
De sessies vinden plaats in een passende omgeving en de duur is 2 tot 2,5 uur.

Voor meer informatie:
Lidwien Kamp, Coach Utrecht